افزایش 10 هزار متر مربع فضاهای زیارتی مسقف حرم مطهر رضوی
افزایش 10 هزار متر مربع فضاهای زیارتی مسقف حرم مطهر رضوی
افزایش 10 هزار متر مربع فضاهای زیارتی مسقف حرم مطهر رضوی